DORADZTWO PRAWNE

Wir legen höchsten Wert auf eine diskrete und professionelle Rechtsberatung unserer Klienten. Unsere breit gefächerten Fachkenntnisse und Erfahrungen setzen wir gewinnbringend ein.

 

 

 

Kompetencje i specjalizacje

01 / 06 Prawo budowlane i nieruchomości

Prawo budowlane i nieruchomości

Dla naszych Klientów świadczymy, przede wszystkim, następujące usługi:

 • Reprezentujemy inwestorów w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, negocjując oraz asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami;
 • Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości (prawny due diligence) oraz współpracujemy z inżynierami przy tworzeniu technicznego due diligence;
 • Regulujemy stany prawne nieruchomości, w szczególności poprzez usuwanie mankamentów prawnych;
 • Doradzamy przy realizowaniu inwestycji na nieruchomościach – m.in. obiekty handlowe, logistyczne, hotelowe, medyczne, biurowe i mieszkaniowe;
 • Obsługujemy proces odzyskiwania nieruchomości i dochodzenia odszkodowań;
 • Doradzamy w prowadzeniu inwestycji budowlanych w zakresie kontraktowania robót budowlanych, w tym optymalizacji kosztów i umów z podwykonawcami;
 • Zajmujemy się sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności oceniając przydatność nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym; (Nasze usługi obejmują przede wszystkim analizę postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz doradztwo i asystowanie w postępowaniach o ich ustalenie lub zmianę ich postanowień.)
 • Doradzamy w zakresie finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomości, negocjujemy umowy kredytu i ich zabezpieczenia;)
 • Posiadamy doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu inwestycji dla deweloperów realizujących obiekty mieszkaniowe, biurowe i komercyjne.)
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy obiektów komercyjnych i prywatnych;
 • Prowadzimy spory o podwyższenie wynagrodzenia ze względu na nieprzewidywalne zmiany rynkowe (m.in. wzrost cen materiałów i usług na rynku budowlanym), o roszczenia stron powstałe w związku z odstąpieniem od umowy, oraz zakazanie wypłaty z gwarancji bankowej (nieuzasadnione ciągnięcie gwarancji);
 • Doradzamy w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, korzystania z rękojmi lub gwarancji jakości, jak również innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych;
02 / 06 M&A, prawo spółek

M&A, prawo spółek

Mamy bogate doświadczenie w transakcjach nabywania, sprzedaży, przekształcania, dzielenia oraz łączenia spółek, a także nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw, i/lub ich zorganizowanych części. Opracowujemy dla naszych Klientów kompleksowe strategie – zarówno z perspektywy prawnej, technicznej, podatkowej, jak i biznesowej – dopasowane do ich potrzeb, dzięki którym osiągają oni zamierzone cele, szybko i efektywnie.

 

Ponadto, we współpracy z naszymi partnerami przeprowadzamy transgraniczne transakcje oraz restrukturyzacje. Dla naszych Klientów świadczymy, przede wszystkim, następujące usługi:

 • Wybór najkorzystniejszej formy – z punktu widzenie prawnego, podatkowego jak i biznesowego – realizowanego przedsięwzięcia;
 • Kompleksowa obsług w zakresie najkorzystniejszej lokaty kapitału, w tym obsługa transakcji transgranicznych;
 • Negocjacje w imieniu Klienta z zagranicznymi przedsiębiorcami i właścicielami nieruchomości inwestycyjnych i prywatnych;
 • Wsparcie i doradztwo w znalezieniu oraz nabyciu albo wynajęciu najkorzystniejszej lokalizacji dla przedsięwzięć, w tym w krajach niemieckojęzycznych;
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości pod inwestycję, w Polsce jak, Niemczech, Austrii lub innym kraju;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kontraktowego w toku realizacji części budowlanej inwestycji;
 • Bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • Tworzenie i przekształcenia spółek w Polsce, Niemczech, Austrii;
 • Erstellung einer angemessenen und umfassenden Dokumentation im Bereich des Arbeitsrechts, Verträge und Schutz personenbezogener Daten
03 / 06 Umowy

Umowy

Tworząc umowy łączymy wiedzę ekspercką, bardzo dobrą znajomość branży oraz oczekiwania biznesowe naszych Klientów oraz Partnerów. Wiemy jak ważne jest zabezpieczenie swoich interesów w relacjach z kontrahentami. Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów, ich opiniowaniu, określaniu ryzyka dla Klienta oraz chronieniu jego interesów. Dobrze skonstruowane umowy kształtują późniejsze relacje, zabezpieczają przed sądem, roszczeniami oraz oszczędzają pieniądze i czas. Doradzamy co do prawnych, biznesowych i technicznych postanowień umownych na każdym etapie inwestycji budowlanych.

Dla naszych Klientów negocjujemy, sporządzamy oraz opiniujemy, przede wszystkim, następujące umowy:

 • Z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami towarów i usług;
 • Najmu i dzierżawy obiektów komercyjnych i prywatnych;
 • Wszelkie umowy w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • Finansowania – wewnątrzgrupowego (np. cashpooling), jak i zewnętrznego (finansowanie, leasing), oraz opracowujemy adekwatne zabezpieczenia;
 • Agencyjnych, zarówno w zakresie sprzedaży jak i świadczenia usług;
 • Dystrybucji – na rzecz producentów, dostawców, jak i dystrybutorów, w zakresie różnych rodzajów dystrybucji, uwzględniając aspekty związane z zapewnieniem płynności finansowej, ochroną własności intelektualnej, know-how oraz prawem konkurencji;
 • Dostawy – zarówno okazjonalnych, jak i ramowych, regulujących kompleksowo proces produkcji w zakresie części jak i produktu końcowego, prowadzących do rozwinięcia działalności klienta w Polsce oraz w krajach niemieckojęzycznych;
 • Serwisowych – dotyczących utrzymywania urządzeń, maszyn oraz ich elementów, jak i kompleksowych wspierających działalność zagranicznych klientów na terenie Polski, oraz Polskich – w krajach niemieckojęzycznych;
 • W zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej Klienta, zarówno należącej, jak i mającej powstać na potrzeby biznesowego Klienta;
 • Ogólne warunki umów, zworce umowne, w tym regulaminy, komunikaty, wytyczne odnośnie konkursów, działalności reklamowej oraz marketingowej Klienta;
 • Innych – z zakresu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami;
04 / 06 Postępowania Sądowe

Postępowania Sądowe

Reprezentujemy polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi, zarówno krajowymi jak i w krajach niemieckojęzycznych. Klienci w szczególności doceniają nasze wieloletnie doświadczenie i skuteczność w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących inwestycji budowlanych.

Prowadzimy także z sukcesem sprawy dotyczące fuzji i przejęć, umów handlowych, skutków ogłoszenia upadłości, a także postępowania o uchylenie wyroków sądów polubownych.

Współpracując z partnerami skutecznie reprezentując polskich przedsiębiorców w sporach sądowych w państwach niemieckojęzycznych oraz zagranicznych – w Polsce.

 

Reprezentujemy Klientów, w szczególności, w następujących postępowaniach sądowych:

 • Spory budowlane;
 • Postępowania cywilne i gospodarcze;
 • Spory transgraniczne;
 • Postępowania przed sądami wszelkich instancji;
 • Spory post-M&A, oraz korporacyjne;
 • Postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Stwierdzenia wykonalności wyroków zagranicznych;

 

05 / 06 Karne Gospodarcze

Karne Gospodarcze

Mamy duże doświadczenie w sprawach karnych, karno-skarbowych i gospodarczych jako obrońcy podejrzanych, oskarżonych i skazanych na wszystkich etapach tych postępowań. Uczestniczymy również w postępowaniach karnych jako pełnomocnicy pokrzywdzonych.

Doradzamy członkom zarządów spółek handlowych, prokurentom, członkom rad nadzorczych w zakresie oceny prowadzonej działalności pod kątem zgodności z regulacjami prawa karnego.

W zakresie prawa gospodarczego prowadzimy sprawy dotyczące m.in.: działania na szkodę spółki, ochrony wizerunku firmy podczas przebiegu spraw karnych, przestępstw przeciwko dokumentom, łapownictwa na stanowisku kierowniczym, przestępstw przeciwko wierzycielom, wyłudzeń kredytów, oszustw ubezpieczeniowych.

Prowadzimy także sprawy – poczynając od początku postępowania kontrolnego – z zakresu wyłudzeń podatku VAT, dochodów z nieujawnionych źródeł, dokonywania fikcyjnych transakcji, oraz posługiwania się dokumentami fałszywymi.

Wiedzę i doświadczenie nabyliśmy reprezentując Klientów m.in. w sprawach dotyczących kradzieżami, oraz white-collar crimes.

06 / 06 Prawo międzynarodowe i inwestycje transgraniczne

Prawo międzynarodowe i inwestycje transgraniczne

Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów, negocjowaniu w ich imieniu oraz doradztwie w sprawach transgranicznych inwestycji, zarówno prawnie, podatkowo jak i biznesowo.

Zakładamy spółki oraz ich oddziały w Niemczech, Austrii i Polsce. Dobieramy najkorzystniejsze strategie i plany działania – zarówno krótko-, jak i długoterminowe – dzięki czemu nasi Klienci korzystają z najkorzystniejszych form lokowania kapitału, szczególnie za granicą, na rynkach krajów niemieckojęzycznych.

Nadto, na zasadach partnerstwa z Klientami przeprowadzamy inwestycje deweloperskie.